fbpx

Regulamin zajęć na wyjazdach

 • 1 Warunki Ogólne 

Ilekroć mowa w tym regulaminie o wydarzeniu – rozumie się przez to prowadzenie zajęć jogi.

Podmiotem prowadzącym jogę jest Jogiczny Zakątek Mage Marzena Nikiel ul. Za Browarem 1a 43-378 Łodygowice

Osoba, która chce zakupić karnet na zajęcia jogi na wyjeździe winna jest skontaktować się najpierw z prowadzącym, w celu ustalenia szczegółów danego wydarzenia: http://jogicznyzakatek.pl/wyjazdy-2/

Dojazd na miejsce, w których będą prowadzone zajęcia uczestnik ponosi w swoim zakresie. 

Za zakwaterowanie i wyżywienie odpowiada ośrodek/hotel/pensjonat, w którym zajęcia jogi są prowadzone. W sprawach dotyczących roszczeń z tym związanych firma Mage Marzena Nikiel ul.Za Browarem 1a 43-378 Łodygowice nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta. 

 • 2 Zapisy i opłaty

Osoba, która chce zakupić karnet na zajęcia winna jest skontaktować się najpierw z prowadzącym w celu ustalenia szczegółów:

W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet zakupiony na dane prowadzenie zajęć na wyjeździe:

Karnet zakupiony obejmuje tylko prowadzenie jogi. Pozostała kwota do zapłaty jest płatna gotówką lub przelewem bezpośrednio do Ośrodka, który odpowiedzialny jest za zakwaterowanie i wyżywienie, i jest podawana  w opisie wydarzenia http://jogicznyzakatek.pl/wyjazdy-2/ na a także w informacji zwrotnej po kontakcie na maila.

Karnet jest ważny tylko na konkretne zajęcia jogi w konkretnym miejscu, w konkretnej dacie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystanie karnetu, pieniądze nie są zwracane.

Kwota może ulec zmianie, ze względu na zmiany cenowe dyktowane przez organizatora noclegów i wyżywienia.

Każdorazowo dokładny zakres usług, a także sposób płatności przedstawiony jest w opisie danego wydarzenia na stronie: http://jogicznyzakatek.pl/wyjazdy-2/

 • 3 Przedmiot usługi 

Osoby które opłaciły zajęcia jogi, a następnie wpłacające pozostałą część kwoty na miejscu, gotówką podmiotowi organizującym nocleg i wyżywienie mogą: 

 1. korzystać z noclegu i wyżywienia zgodnie z regulaminem obiektu, 
 2. korzystać z zajęć jogi wg planu przedstawionego w opisie wydarzenia, plan ten w wyjątkowych przypadkach może ulec zmianie, 
 3. korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.
 4. Wszystkie pozostałe możliwe usługi na danym wyjeździe są dodatkowo opłacane u osoby świadczącej daną usługę.

Usługa nie obejmuje w żaden sposób dojazdu na miejsce prowadzenia zajęć jogi, ani ubezpieczenia. Za dojazd na miejsce wydarzenia oraz za ewentualne ubezpieczenie każdy z uczestników płaci indywidualnie ewentualnemu przewoźnikowi oraz agentowi ubezpieczeniowemu.

 • 4 Udział w zajęciach jogi

Mage Marzena Nikiel ul.Za Browarem 1a 43-378 Łodygowice  nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela.

W zajęciach jogi mogą osoby bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia osoby ćwiczącej, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.

Klient zobowiązany jest:

 1. a) do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywa się zajęcia jogi, 
 2. b) do zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się, 
 3. c) stosować się do instrukcji nauczyciela, a także organizatora zapewniającego nocleg (miejsce odbywania się zajęć) i ewentualnego przewodnika (organizator przejazdów),
 4. d) do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • 5 Rezygnacje, zwroty, odwołanie wydarzenia, reklamacje

W wyjątkowych przypadkach, gdy zajęcia jogi zostaną odwołane, zwracana jest klientowi kwota za wykupione zajęcia jogi .W przypadku odwołania wydarzenia, na których zaplanowano zajęcia jogi na wyjeździe, organizator zajęć jogi nie odpowiada za koszty już poniesione, np. przejazd, zakwaterowanie, ubezpieczenie.

Klient nie ma prawa rościć sobie dodatkowego odszkodowania w związku z odwołanym wydarzeniem.

Tylko w uzasadnionych przypadkach (choroba, nagły wypadek), jeśli termin rozpoczęcia wydarzenia nie przekracza 30 dni, organizator może podjąć decyzję o zwrocie pieniędzy za karnet na zajęcia jogi. Decyzja ta jest dobrowolna. Zwrotowi nie podlegają karnety za zajęcia jogi na wyjeździe, nawet w wyjątkowych przypadkach, jeśli czas do rozpoczęcia wydarzenia jest równy lub mniejszy niż 30 dni.

Jeśli w trakcie lub po realizacji zajęć jogi klient stwierdzi jakieś wady tychże, winien jest natychmiastowo zgłosić swoje uwagi do organizatora zajęć jogi na wyjeździe. Organizator zajęć jogi na wyjeździe zobowiązuje się do poprawy tych wad, jeśli są one w zasięgu realizacji organizatora zajęć jogi na wyjeździe.

 • 6 Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mage Marzena Nikiel ul.Za Browarem 1a 43-378 Łodygowice

 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: kontakt@jogicznyzakatek.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

  w celach związanych z rejestracją, uczestnictwem i wysyłką informacji o wydarzeniu, organizowanych przez Mage Marzena Nikiel ul.Za Browarem 1a 43-378 Łodygowice
  Kategoria danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania – w przypadku wystawienia faktury.

  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą partnerzy świadczący usługi techniczne na rzecz Administratora (dostawcy systemów informatycznych i usług IT – hostingodawca) oraz podmioty i
  organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do spełnienia celu dla którego zostały zebrane.

  Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO,

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji celów opisanych w ust. 3.

  Administrator nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje względem Państwa zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.

 • 7  Postanowienia końcowe

Wszystkie kwestie organizacyjne, a także szczegóły wydarzenia, podane są w opisie konkretnego wydarzenia na stronie http://jogicznyzakatek.pl/wyjazdy-2/a także podawane są mailowo po kontakcie na kontakt@jogicznyzakatek.pl

Osoba, która wykupuje karnet na zajęcia jogi, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.

Login Account

Already a Jhana Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.

Zapisy na kurs

Zaczynamy nowy kurs jogi od podstaw. zapisy do 15 marca.